Miljöpolicy

HKH kompetensutveckling AB:s miljöpolicy utgår från en helhetssyn - att följa de lagar, förordningar, föreskrifter och andra krav som gäller inom miljöområdet är en förutsättning för en positiv och hållbar utveckling. Vid inköp prioriteras produkter och tjänster som är miljömärkta och leverantörer som har en miljöpolicy. Företaget strävar efter att hushålla med resurser bl. a. genom att skicka dokumentation elektroniskt framför att göra utskrifter som skickas med post. Dessutom, vid förnyelse, prioriteras produkter som sänker energiförbrukningen, datautrustning och övrig elektronik lämnas för återvinning vid utbyte. Resor inom företaget planeras väl för att minska miljöbelastningen och vid inköp av fordon väljs sådana som är miljöklassade.

De som arbetar på HKH Kompetensutveckling AB ska:

 Ha god kännedom och tillämpa miljölagstiftning som berör  
        verksamheten
·       Arbeta med att förebygga och minska
        HKH Kompetensutveckling AB miljöbelastning
·       Engagera anställda i miljöfrågor genom fortlöpande dialog
·       Tillsammans med medarbetarna skapa ett aktivt miljöarbete som    
    öppet kommuniceras till kunder och andra intressenter